Programų turinys

2019-2020 m.m. mokykloje vykdomos programos:

Pradinio ugdymo programa;

Pagrindinio ugdymo programos Pirmoji dalis;

Formalųjį švietimą papildanti dailės ugdymo skyriaus pradinio dailės ugdymo programa Plačiau:_programa 

Kryptingo meninio (dailės) ugdymo programa. Plačiau: Kryptingas meninis (dailės) ugdymas

Integruota antrosios užsienio (rusų, vokiečių) kalbos ir informacinių technologijų „Bendraukime užsienio kalbomis“ programa (8 kl.).

„Ekonomikos ugdymas“, 1-4 klasės, 

„Gamtamokslinio pažinimo įgūdžių stiprinimui ,,Tyrinėju pats“, 1-4 klasės.

Matematikos ir informacinių technologijų integracijai „IKT integracija matematikos pamokose“.

Integruoto užsienio kalbos (vokiečių) ir gamta ir žmogus mokymuisi, įgyvendinant tarptautinį projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“, 5 klasės.

Integruoto užsienio kalbos (vokiečių) ir fizikos mokymuisi, įgyvendinant tarptautinį projektą „CLILiG – integruotas vokiečių kalbos ir dalyko mokymas Lietuvoje“, 7-8 klasės.

 

Į mokomuosius dalykus integruotos programos:

Etninės kultūros bendroji programa;

Sveikatos ugdymo bendroji programa;

Rengimo šeimai bei lytiškumo ugdymo programa;

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa;

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa;

Saugaus eismo programa bendrojo lavinimo mokyklos I-VIII klasėms;

Civilinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms;

Priešgaisrinės saugos mokymo programa bendrojo lavinimo mokykloms;

Olweus patyčių ir smurto prevencijos programa;

Socialinio emocinio ugdymo programa „Laikas kartu“ (1-4 kl.)

Socialinio emocinio ugdymo programa „Paauglystės kryžkelės“ (5-8 kl.) 

 

2019 m. įsigyti vadovėliai, mokymo priemonės