Formalusis ugdymas

Mokykla vykdo pradinio ugdymo ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies programasformalųjį švietimą papildančio pradinio ugdymo Dailės skyriaus programa

Kėlimas į aukštesnę klasę vykdomas pagal NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO LAVINIMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠĄ, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m.gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija.

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo planas. 

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo plano keitimo įsak. (2020-12-10 Nr. V-103) 

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo plano keitimo įsak. (2020-12-11 Nr. V-104) 

Šiaulių Gegužių progimnazijos  2020-2021 m.m. ugdymo plano keitimo įsak. (2021-04-26 Nr. V-38)  

 

Vykdomos programos 2021 m. 

 

Progimnazijoje teikiama išskirtinė galimybė mokiniams – sužinoti, išmokti, susipažinti – lankyti dalykų modulius. Moduliai...

1-8 klasių mokinių pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraščiai. Tvarkaraštis...

NUOTOLINIO MOKYMO IR KONSULTAVIMO TVARKARAŠTIS 

* * * * *

Atvirų pamokų planas 2021 m.

Vestos atviros pamokos 2020 m. 

Vestos atviros pamokos 2019 m. 

Vestos atviros pamokos 2018 m.

Vestos atviros pamokos 2017 m. 

 

2020-2021 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Mokyklos ugdymo plano tikslas – teikti kokybišką bendrąjį pradinį ir pagrindinio ugdymo programos pirmosios dalies išsilavinimą ir vykdyti mokinių poreikius atitinkančią neformaliojo švietimo veiklą, kuriant modernią, saugią, demokratiškais principais grindžiamą ugdymo(si) aplinką.

Mokyklos ugdymo plano uždaviniai:

1.  Užtikrinti kokybišką mokymosi ir švietimo pagalbos teikimą: suteikti pagalbą tiems mokiniams, kurių pasiekimai žemi arba aukščiausi, ilgesnį laiką nelankiusiems mokykloms, mokymosi sunkumų, elgesio sutrikimų turintiems mokiniams, didžiąją dalį užduočių atlikti pamokose ir mažinti namų darbų krūvį, planuoti ugdymąsi taip, kad vienos veiklos papildytų ir derėtų su kitomis;

2.  Plėtoti visuminio ugdymo kompetencijas, vykdyti individualios mokinio pažangos (žinių ir vertybinių nuostatų) stebėseną, pritaikyti ugdymo turinį skirtingiems klasės mokinių sugebėjimų lygiams, poreikiams, mokymosi stiliams, siekti savivaldžio mokymosi, aukštesnių ugdymo(si) rezultatų, mokinių asmeninių, humanistinėmis vertybėmis grindžiamų, tikslų įgyvendinimo;

3.  Sudaryti sąlygas asmeninei mokinio pažangos plėtrai: tobulinti ugdymo proceso organizavimą aukštesnių mąstymo gebėjimų ir problemų sprendimo reikalaujančia tiriamąja ir kūrybine veikla, personalizuotai vadovauti mokinio mokymuisi, tikslingai taikyti ugdymo būdus ir metodus, IKT priemones;

4.  Užtikrinti mokinių mokymo(si) krūvio reguliavimą, laikytis vieningų mokomųjų dalykų mokinių ugdymo(si) pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijų, užtikrinti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą;

5.  Planingai vykdyti tarpdalykinę, socialinių įgūdžių, prevencinių ir kitų programų integraciją, mokinių socialinių kompetencijų bei karjeros ugdymą, įtraukiant progimnazijos bendruomenę, socialinius partnerius;

6.  Tęsti ugdymo veiklos, lankomumo (pamokų, būrelių, konsultacijų, modulių), namų darbų skyrimo ir kontrolinių darbų rašymo stebėseną;

7.  Organizuoti temines klasės valandėles, renginius, projektus, skirtus lietuvių kalbos puoselėjimui, mokinių socialinių kompetencijų ugdymui;

8.  Plėsti ugdymo proceso organizavimą mokyklos ir miesto edukacinėse erdvėse;

9.  Vykdyti mokinių poreikius ir polinkius, mokyklos tradicijas atitinkančias neformaliojo švietimo programas;

10. Tęsti kryptingo meninio (dailės) ugdymo programos, neformaliojo vaikų švietimo programos „Meno sodas“,  formalųjį švietimą papildančio Dailės ugdymo skyriaus Pradinio dailės ugdymo programos vykdymą;

11. Vykdyti ugdymo veiklos stebėseną, atlikti ugdymo turinio veiksmingumo nustatymo tyrimą, analizuoti rezultatus, dalintis patirtimi, pristatyti vykdytos sklaidos rezultatus;

12. Vykdyti įvairiapusį, inovatyvų mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės auklėtojų, mokytojų, socialinių partnerių bendravimą ir bendradarbiavimą;

13. Telkti mokytojus kolegialumo stiprinimui, ugdymo rezultatų aptarimui, kurti metodines skaitmenines priemones (pamokų „banką“), skatinančias ugdymo proceso modernizavimo įgyvendinimą.

 * * * * *